Za kvalitetno in varno postavitev objekta so ključnega pomena dobri temelji. Temelji so gradbeni elementi, ki prenašajo obtežbo objekta v temeljna tla. Ponavadi je za izvedbo plitvega ali globokega temeljenja potreben tudi izkop za gradbeno jamo. Način izvedbe gradbenih jam narekujejo geološke razmere ter lokacijski in geotehnični pogoji.Skladno z veljavno zakonodajo je potrebno izpolnjevati zahteve, s katerimi se zagotovita mehanska odpornost in stabilnost objektov ves čas njihove življenjske dobe in katerih cilj je omejiti ogrožanje ljudi, živali in premoženja v objektih ter v njihovi neposredni okolici.

  Gradbene jame


Objekti morajo biti projektirani, grajeni in vzdrževani tako, da vplivi, ki jim bodo verjetno izpostavljeni med gradnjo in uporabo, ne bodo povzročili: porušitve celotnega ali dela gradbenega objekta; deformacij, večjih od dopustnih ravni; škode na drugih delih gradbenega objekta, napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije ter škode, ki je posledica nepredvidljivega dogodka in je njen obseg nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.


Objekti morajo biti projektirani, grajeni in vzdrževani tako, da njihova nosilna konstrukcija ob požaru ohrani potrebno nosilnost v časovnem obdobju, ki je za posamezno skupino objektov določeno s predpisi o požarni varnosti objektov.Zahteve glede mehanske odpornosti in stabilnosti objektov je mogoče izpolniti s projektiranjem in gradnjo v skladu z načeli ter pravili evrokodov ali z upoštevanjem načel in smiselno uporabo pravil evrokodov pri projektiranju in gradnji objektov (npr. zelo neobičajna geometrija objekta) oziroma pri uporabi gradbenih materialov (npr. steklo), ki jih evrokodi ne obravnavajo neposredno. V našem podjetju pri projektiranju upoštevamo vse omenjene predpise in tako zagotavljamo varno ter kakovostno izvedbo gradbenih jam.