Fine Software


Programski paket GEO 5 sestavljajo posamezni moduli za načrtovanje in analizo pri reševanju različnih geotehničnih problemov. Programska oprema je enostavna za uporabo in sestavljena iz posameznih programov z enotnim, uporabniku prijaznim vmesnikom. Za celostno analizo geotehičnega problema, ki je razdeljen na različne vrste kontrolnih izračunov, je mogoče materialne in geometrijske karakteristike izvoziti in uvoziti v katerikoli programski modul. Paket programske opreme vključuje posamezne programske module za reševanje različnih specifičnih geotehničnih problemov, ki so preko grafičnega vmesnika povezani med seboj in delujejo v istem okolju. To pomeni, da je mogoče različne geotehnične probleme (npr, analiza opornega zidu in kontrola globalne stabilnosti) reševati v celoti. Poleg običajnih geotehničnih problemov, program vključuje tudi visoko izpopolnjene aplikacije za analizo predorov, stabilnost skalnatih pobočjih itd.
FEM - Modeliranje različnih geotehničnih problemov po metodi končnih elementov

S tem modulom je omogočeno reševanje geotehničnih problemov, kot so izračun posedanja terena, načrtovanje zagatnih in ostalih opornih ter podpornih konstrukcij, stabilnostne analize, temeljenje, analiza izvedbe predorov, itdVEČVEČ

 

Spread footing - Plitvo temeljenje

Program vsebuje oziroma omogoča naslednje:

 • analize nosilnosti temeljijo na različnih teorijah (EC7, PN, IS, Brinch-Hansen),
 • analize posedkov temeljijo na uveljavljenih teorijah in principih (Janbu, Buisman, teorija mehkih zemljin z uporabo koeficienta kompresije, sekundarni posedki – Lade),

VEČVEČ


Pile CPT - Analiza nosilnosti pilotov na podlagi CPT rezultatov

Glavne značilnosti:

 • Analiza nosilnosti in odpornosti po plašču pilotov, z uporabo naslednjih standardov oziroma metod:
  - EN 1997-3
  - NEN 6743
  - LCPC (Bustamante)
 • Schmertmann
 • okrogli ali pravokotni prečni prerezi (z možnostjo širitve baze)

VEČVEČ

 

Beam (nosilec na elastični podlagi)

Glavne značilnosti:

 • Winkler - Pasternak elastična podlaga (parametri podlage C1, C2)
 • izračun konstant C1 in C2 na podlagi deformabilnostnih karakteristik geoloških plasti,
 • enostaven vnos geometrije geoloških plasti,
 • vgrajena baza materialnih parametrov posameznih vrst zemljin,
 • tipi obtežb vključujejo možno aplikacijo točkovnih obtežb, pasovne in trapezne obtežbe in obtežba z vsiljenimi pomiki,

VEČVEČ
 


Abutment - Analiza opornikov premostitvenih objektov

Glavne značilnosti:

 • obsežna baza možnih geometrijskih oblik opornikov,
 • kontrola betonskih prerezov v skladu z različnimi standardi (EC2, BS 8110, IS456, CSN, PN),
 • analiza kril opornikov,
 • analize, skladne s teorijo mejnih stanj in varnostnega količnika – EC7,


VEČVEČ

 

Tunnel - Analiza izvedbe predorov po FEM

Glavne značilnosti:

 • obsežna baza možnih geometrijskih oblik opornikov,
 • kontrola betonskih prerezov v skladu z različnimi standardi (EC2, BS 8110, IS456, CSN, PN),
 • analiza kril opornikov,
 • analize, skladne s teorijo mejnih stanj in varnostnega količnika – EC7,


VEČVEČ


Terrain - Digitalni izdelovalec terena

Glavne značilnosti:

 • generacija digitalnega modela terena in geoloških plasti (DTM) na podlagi vnosa geodetskih točk, robov in popisov izvedenih raziskovalnih vrtin,
 • uvoz in izvoz podatkov v TXT ali DXF formatu,
 • izračun volumnov izkopov in nasipov,
 • enostaven vnos objektov in geoloških plasti,


VEČVEČ

 

Sheeting Check - Analiza pilotnih in zagatnih konstrukcij

Glavne značilnosti:

 • generacija digitalnega modela terena in geoloških plasti (DTM) na podlagi vnosa geodetskih točk, robov in popisov izvedenih raziskovalnih vrtin,
 • uvoz in izvoz podatkov v TXT ali DXF formatu,
 • izračun volumnov izkopov in nasipov,
 • analiza različnih tipov podpornih konstrukcij (sidrane, razprte in konzolne podporne konstrukcije),

VEČVEČ

Rock stability - Stabilnost kamnitih pobočji

Glavne značilnosti:

 • zdrs po ravni ali poligonalni ploskvi,
 • prostorska analiza kamnitega bloka (klina),
 • materialni modeli – Mohr Coulomb, Hoek-Brown, Barton-Bandis,
 • upoštevanje gladke, hrapave ali stopničene drsne ploskve,


VEČVEČ

 
Plate - Analize plošč po MKE

Glavne značilnosti:

 • Samodejna generacija (triangularnih in kvadrilateralnih) končnih elementov z zgoščanjem v okolici pomembnih točk in kontur,
 • modeliranje podlage ali pilotov pod ploščo,
 • točkovne in ploskovne podpore (toge podpore, vzmeti),
 • opis prerezov nosilcev z geometrijskimi parametri,

VEČVEČ

Nailed Slopes - Analiza sidranih brežin

Glavne značilnosti:

 • Vgrajena baza materialnih parametrov posameznih vrst zemljin,
 • analize, skladne s teorijo mejnih stanj in varnostnega količnika – EC7,
 • vnos poljubnega števila obtežb (pasovna, trapezna, točkovna obtežba),
 • poljubno število vstavljenih sil (sidra, varnostne ograje, itd),VEČVEČ

 
Masonry Wall - Analiza opečnih podpornih zidov

Glavne značilnosti:

 • dimenzioniranje armiranih opečnih zidov skladno s SIST EN 1996-1-1 ter AS 3700,
 • omogoča določitev specifičnih materialnih lastnosti opečnih blokov,
 • analiza notranje stabilnosti (prevrnitev, zdrs, nosilnost temeljnih tal),
 • kontrola betonskih prerezov v skladu z različnimi standardi (EC2, BS 8110, IS456, CSN, PN),

VEČVEČ

Micropile - Analiza mikropilotov

Program lastnosti:

 • vgrajena baza jeklenih prerezov,
 • simulacije obtežbe zaradi upogibnega momenta in osne sile,
 • enostaven vnos geologije,
 • vgrajena baza materialnih parametrov posameznih vrst zemljin,
 • kontrola uklona z uporabo različnih teoretičnih osnov (enačba upogiba prizmatičnega nosilca, Salas, Souch),
 • kontrola prerezov mikropilotov in dimenzioniranje na predvideno projektno življenjsko dobo,

VEČVEČ

 
Ground loss - Ocena rizičnosti za razvoj poškodb objektov pri izvedbi predorov

Glavne značilnosti:

 • analiza vpliva izkopa z metodo izgube volumna ter uporaba klasičnih teorij vpliva izkopa (Peck, Limanov, Fazekas),
 • aproksimacija vpliva izkopa na površje z uporabo metode po Gauss-u in Averšinu,
 • možnosti modeliranja sekvenc (posameznih korakov) izkopa ter možnosti analize vpliva večih predorskih cevi,
 • determinacija vpliva izkopa, posedkov, faznih sprememb in horizontalnih deformacij,

VEČVEČ

Gabion wall - Gabion

Glavne značilnosti:

 • analiza notranje stabilnosti (prevrnitev, zdrs, nosilnost temeljnih tal),
 • analize, skladne s teorijo mejnih stanj in varnostnega količnika – EC7,
 • vgrajena baza materialnih parametrov posameznih vrst zemljin,
 • uporaba posplošene plastovitosti posameznih slojev zemljin,
VEČVEČ

 
Earth Pressures - Analize zemeljskih pritiskov

Program vsebuje oziroma omogoča naslednje:

 • uporaba posplošene plastovitosti posameznih slojev zemljin,
 • vgrajena baza materialnih parametrov posameznih vrst zemljin,
 • vnos poljubnega števila obtežb (pasovna, trapezna, točkovna obtežba),
 • določitev različnih naklonov (oblik) terena za podporno konstrukcijo,
VEČVEČ

Prefab wall - Zidovi iz prefabriciranih elementov

Program vsebuje oziroma omogoča naslednje:

 • analiza notranje stabilnosti (prevrnitev, zdrs, nosilnost temeljnih tal),
 • analize, skladne s teorijo mejnih stanj in varnostnega količnika – EC7,
 • vgrajena baza materialnih parametrov posameznih vrst zemljin,
 • uporaba posplošene plastovitosti posameznih slojev zemljin,


VEČVEČ

 
Settlement - Analiza posedkov

Program vsebuje oziroma omogoča naslednje:

 • različne teorije analize posedanja (Janbu, Buisman, teorija mehkih tal s koeficientom kompresije, sekundarno posedanje po Lade-u),
 • uporaba posplošene plastovitosti posameznih slojev zemljin,
 • vgrajena baza materialnih parametrov posameznih vrst zemljin,
 • vnos poljubnega števila obtežb (pasovna, trapezna, točkovna obtežba),


VEČVEČ

Piles - Piloti

Program vsebuje oziroma omogoča naslednje:

 • izračun zabijalne krivulje sila-pomik z metodo končnih elementov upoštevajoč deformabilnostne karakteristike plasti zemljin,
 • analiza pilota z upoštevanjem vpliva tehnologije izvedbe,
 • uporaba različnih oblik prečnih prerezov pilota (pravokoten, I-profil, krožni prerez),
 • možnost spreminjanja premera pilota z globino (krožni prerez),


VEČVEČ

 
Gravity wall - Težnostni zid

Glavne značilnosti:

 • analiza notranje stabilnosti (prevrnitev, zdrs, nosilnost temeljnih tal),
 • kontrola betonskih prerezov v skladu z različnimi standardi (EC2, BS 8110, IS456, CSN, PN),
 • analize, skladne s teorijo mejnih stanj in varnostnega količnika – EC7,
 • vgrajena baza materialnih parametrov posameznih vrst zemljin,


VEČVEČ

Sheeting design - Pilotne in zagatne stene

Program vsebuje oziroma omogoča naslednje:

 • analize, skladne s teorijo mejnih stanj in varnostnega količnika – EC7,
 • uporaba posplošene plastovitosti posameznih slojev zemljin,
 • vgrajena baza materialnih parametrov posameznih vrst zemljin,
 • analiza različnih tipov podpornih konstrukcij (sidrane, razprte in konzolne podporne konstrukcije),


VEČVEČ

 
Slope stability (Analiza globalne stabilnosti)

Program vsebuje oziroma omogoča naslednje:

 • enostaven vnos geometrije,
 • vgrajena baza geomehanskih karakteristik tipičnih materialov zemljin,
 • hitra in zanesljiva določitev krožnih in poligonskih drsnih ploskev,
 • vnos poljubnega števila obtežb (pasovna, trapezna, točkovna obtežba),VEČVEČ

Cantilever wall (Konzolne podporne konstrukcije)

Glavne značilnosti:   

 • analiza notranje stabilnosti (prevrnitev, zdrs, nosilnost temeljnih tal),
 • preverjanje betonskih prerezov v skladu z različnimi standardi (EC2, BS 8110, IS456, CSN, PN),
 • analize, skladne s teorijo mejnih stanj in varnostnega količnika – EC7,
 • uporaba posplošene plastovitosti posameznih slojev zemljin,

VEČVEČ

 
Pile Group - Skupina pilotov
Program izvaja analizo skupine pilotov (temeljne ploščadi s togo povezovalno ploščo) z uporabo metode končnih elementov (MKE) in analitičnih pristopov. Program predpostavlja pravokoten raster vertikalnih pilotov in z obtežbo, ki deluje na ploščo, ki povezuje pilote. Geološko okolico predstavljajo horizontalne plasti. V programu so lahko modelirani tako stoječi kot tudi viseči piloti.

VEČVEČ